Trường THCS Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ

http://dienbienphu.edu.vn


Unit 10: Our houses in the future - Pronounciation

1. Stress in two syllable words (Trọng âm của từ có 2 âm tiết)
        - Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi âm tiết thứ hai của âm tiết đó chứa 1 nguyên âm ngắn và kết thúc với ít hơn hoặc bằng 1 phụ âm.
        - Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi âm tiết thứ hai của âm tiết đó chứa 1 nguyên âm dài hoặc 1 nguyên âm đôi hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.
        Nếu từ đó là danh từ hoặc tính từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất. 
        Nếu từ đó là Động từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2.
 
Trọng âm rơi vào âm tiết đầu Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
Words Transcription Words Transcription
answer /ˈænsər/ account /əˈkaʊnt/
chapter /ˈtʃæptər/ adapt /əˈdæpt/
summer /ˈsʌmər/ address /əˈdres/
question /ˈkwestʃən/ amongst /əˈmʌŋst/
during /ˈdʊrɪŋ/ before /bɪˈfɔːr/
music /ˈmjuzɪk/ beside /bɪˈsaɪd/
practise /ˈpræktɪs/ believe /bɪˈliːv/
ticket /ˈtɪkɪt/ decide /dɪˈsaɪd/
traffic /ˈtræfɪk/ detect /dɪˈtekt/
visit /ˈvɪzɪt/ decrease /dɪˈkriːs/
Ngoại lệ: Âm thứ hai là nguyên âm ngắn và kết thúc bởi 1 phụ âm (hoặc không có phụ âm) có dạng er, en, ish, age ở cuối thường nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: enter, open, manage, happen, answer, listen, finish, study, offer, damage.
(*) Một số ghi chú:
  • Các từ hai âm tiết tận cùng bằng ever thì nhấn vào chính ever.
Ví dụ: forever, however, whenever, whatever, whoever b.
  • Từ kết thúc bằng các đuôi how, what, where, sẽ nhấn trọng âm ở âm đầu tiên.
Ví dụ: anywhere, somehow.
  • Âm tiết cuối chứa /ow/ sẽ nhấn trọng âm ở âm thứ nhất.
Ví dụ: borrow/ ‘bɒr.əʊ, follow/’fɒlou, narrow/’nær.əʊ (allow là ngoại lệ vì chữ “a” đứng đầu thường không được nhấn trọng âm).
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây